Deelnemers Regionaal Beleidsteam (RBT)

In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, roept de voorzitter van de veiligheidsregio een regionaal beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam.

Vaste crisispartners:
- Justitie
- Waterschappen
- Rijkswaterstaat (RWS)

Ad-hoc crisispartners:
- nutsbedrijven (gas, water, electriciteit, verbindingen, riolering)
- bestuurders of hoofden van betrokken bedrijven

Partners in veiligheisdprojecten:

Bij crisisbeheersing zijn in veel verschillende partijen betrokken. Het veiligheidsbeheer is georganiseerd op basis van wederzijdse afhankelijkheid. Een duidelijk onderscheid tussen de verschillende niveaus (gemeentelijk, regionaal, nationaal, internationaal) is vaak moeilijk te maken. Het is afhankelijk van de organisatiestructuur van de organisatie en van de afspraken over taken en verantwoordelijkheden.

Lijst van partners:


Verschuiving grenzen Regionaal Militair Commandanten

De Koninklijke Landmacht hanteert per 1 januari 2014 een nieuwe regio-indeling voor Nederland. Zo is mogelijk om per regio tot één aanspreekpunt te komen voor alle militaire bedrijvigheid op de landmachtobjecten en in het publieke domein. Een speciale overzichtskaart op de landmachtsite maakt de nieuwe situatie in een oogopslag duidelijk.

De drie gevechtsbrigades van de landmacht zijn als 'Regionaal Militair Commandant' vanaf 1 januari 2014 het aanspreekpunt voor vrijwel alle militaire bedrijvigheid in hun regio. Of het nu om hun eigen activiteiten gaat of van andere militaire eenheden. De gevechtsbrigades vervullen een coördinerende rol bij alle oefeningen buiten de militaire terreinen en bij de inzet van militairen tijdens (de voorbereiding op) crises en calamiteiten. Tevens zijn zij 'drijver der inrichting' en 'hoofdgebruiker' voor alle landmachtobjecten in hun regio.

Grensverschuiving
Om dit mogelijk te maken worden met ingang van 1 januari 2014 de verantwoordelijkheidsregio's van de 'Regionaal Militair Commandanten' aangepast. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de grenzen van gemeenten, provincies, veiligheids- en politieregio's, vanwege de rol die de krijgsmacht ook speelt in de binnenlandse crisisbeheersing. De Luchtmobiele Brigade met het hoofdkwartier in Schaarsbergen 'krijgt' de provincie Gelderland, terwijl Utrecht en Noord-Holland (minus de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) naar 43 Gemechaniseerde brigade (Havelte) gaan. De regio van 13 Gemechaniseerde brigade blijft gelijk aan de eerdere situatie.

Verhuizen
De verschuiving van gebieden en objecten leidt ook tot enkele organisatorische aanpassingen. Een aantal functionarissen 'verhuist' administratief van het ene onderdeel naar het andere, om ze niet fysiek te hoeven verhuizen (van de ene locatie naar de andere).

Nieuwe overzichtskaart: Indeling Landmachtregio's en objecten per 1 januari 2014

Geografische gebieden crisispartners (2014):

Partnernaam (bron: www.imergis.nl) *)kleingrootKlikkaart
Brandweer 750px reg. 1250px reg. Klik 
Defensie 750px reg. 1250px reg.  
Drinkwater 750px reg. 1250px reg.  
Elektriciteit 750px reg. 1250px reg.  
Gemeenten 750px reg. 1250px reg. Klik 
GGD 750px reg. 1250px reg.  
GHOR 750px reg. 1250px reg.  
Justitie 750px reg. 1250px reg.  
Politie 750px reg. 1250px reg. Klik 
Postcodes 650px reg. 1250px reg.  
Provincies 750px prov. 1250px prov.  
Reddingsbrigade 750px reg. 1250px reg. Klik 
Reg. Ambulancevervoer 750px reg. 1250px reg. Klik 
Rijkswaterstaat [wegen] 750px reg. 1250px reg.  
Veiligheidsregio's 750px reg. 1250px reg.  
Waterschappen 750px reg. 1250px reg.  

*) Raadpleeg www.opentopo.nl voor details

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.