Organisatie crisisbeheersing

Crisisbeheersing staat voor de maatregelen en voorzieningen die de overheid treft voor de veiligheid in Nederland. De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) is de coördinerende minister op het gebied van crisisbeheersing. Ook heeft hij, in nauwe samenwerking met de andere ministeries, de regie voor het versterken van de nationale veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) geeft invulling aan deze coördinerende taak van de minister.

Tijdens crises hebben 2 onderdelen van de NCTV een belangrijke rol. Dit zijn het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Het NCC draagt zorg voor samenhang in besluitvorming bij een crisis of dreigende crisis. Het LOCC draagt zorg voor de landelijke co√∂rdinatie van de operationele inzet tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen.

Het NCC coördineert bij crises en rampen. Het is noodzakelijk dat provincie en gemeente, politie en brandweer in goed overleg de juiste veiligheidsmaatregelen toepassen. De verantwoordelijke ministeries en andere crisispartners komen bij een crisis samen in het NCC om de ministers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Het NCC coördineert ook bij de voorbereiding op landelijke gebeurtenissen, evenementen en incidenten. Verder zorgt het NCC voor de informatievoorziening aan overheden tijdens crisissituaties.

Het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC) en het Shared Service Centre Crisisbeheersing (SSCB) zijn opgegaan in het NCC.

Brandweer, politie, ambulance en defensie kunnen het LOCC inschakelen als een crisis, ramp of evenement zo groot is dat een veiligheidsregio de bestrijding ervan niet alleen aankan. De hulpdiensten leggen contact met het LOCC in de volgende situaties:

  • er moeten extra middelen worden ingezet;
  • de onderlinge samenwerking moet worden gecoördineerd;
  • er moet een speciale organisatiestructuur worden opgezet.
Op regionaal niveau functioneren 24 regionale coördinatiecentra met ieder een regionaal beleidsteam (RBT), een regionaal operationeel team (ROT) en één of meerdere Commando's Plaats Incident (COPI).

Ramp:

Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

Rampenbestrijding:

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.

Crisis:

een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:

Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.