Burgemeester

De burgemeester is (bestuurlijk) verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de bestrijding (van de gevolgen) van een ramp. Samen met vertegenwoordigers van verschillende diensten vormt de burgemeester een rampenstaf. Omdat de burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk is, kan hij door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen over de manier waarop leiding is gegeven aan de bestrijding van de ramp.

De taken & bevoegdheden:

In de Wet veiligheidsregio's is in artikel 2 is vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders van een gemeente belast is met de organisatie van:

  a. de brandweerzorg;
  b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  c. de geneeskundige hulpverlening
De bevoegdheden van de burgemeester zijn uitgewerkt in de artikelen 4 en 5.
Artikel 4 regelt het gezag van de burgemeester bij brand, alsmede bij ongevallen anders dan bij brand, voor zover de brandweer daarbij een taak heeft.
Artikel 5 van de Wet veiligheidsregio's bepaalt dat de burgemeester het opperbevel heeft in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel.

Voor bovenlokale rampen en crises, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio volgens artikel 39, eerste lid, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de bevoegdheden van de betrokken burgmeesters, die zijn beschreven in:
  a. de artikelen 4 tot en met 7 van de Wet veiligheidsregio's;
  b. de artikelen 172 tot en met 177 van de Gemeentewet, met uitzondering van artikel 176, derde tot en met zesde lid;
  c. de artikelen 12, 15, eerste lid, 54, eerste lid, 57, eerste lid en 60b, eerste lid, van de Politiewet 1993;
  d. de artikelen 5 tot en met 9 van de Wet openbare manifestaties.

Actueel:Crisis.nl: informatie van
de Rijksoverheid
vindt u op crisis.nl
Klik hier voor crisis.nl >>

Klik hier voor NL-Alert


Begrippen:

Crisis:
een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.

Crisisbeheersing:
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.